Projekty

POIR.04.01.04-00-0018/18 PROJEKTY w Programie LIDER

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu realizuje projekt pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią zbioru i przetwarzania rdzeni kolb kukurydzy na cele energetyczne” (nr projektu: POIR.04.01.04-00-0018/18).

Wartość projektu: 7 552 868,38 zł. Wartość dofinansowania 6 292 378,38 zł. Okres realizacji projektu: sierpień 2019 – styczeń 2022.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii zbioru i suszenia rdzeni kolb kukurydzy przeznaczonych jako alternatywne paliwo na potrzeby energetyki zawodowej oraz jako tzw. osadka grillowa, czyli alternatywne paliwo grillowe. Celem prac poszczególnych etapów projektu jest opracowania zunifikowanej, unikatowej technologii zbioru rdzeni, innowacyjnej technologii suszenia rdzeni, kompleksowej parametryzacji rdzeni kolb oraz parametryzacji procesu spalania a także walidacja technologii zbioru i przetwarzania rdzeni kolb kukurydzy w warunkach rzeczywistych.

Cel zostanie osiągnięty przez wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, stanowiących bezpośrednie rezultaty realizacji projektu:

  • innowacja procesowa - związana z kompleksową technologią zbioru i przetwarzania rdzeni kolb kukurydzy,
  • innowacja produktowa (kluczowa) – prototypy: selektora osadek, linii suszarniczej oraz linii badawczo-paramertryzacyjnej, sparametryzowana biomasa agro.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Projekty aplikacyjne: Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Zapytania ofertowe:

Szacowanie wartości zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę najmu aparatury badawczej nr RZ-262-70/2019:

Link do ogłoszenia: